Официални правила на „София Мел Вкусен свят“

1. Организатор.

1.1. Организатор на „София Мел Вкусен свят“ (наричано по-долу „Вкусен свят“ или „Играта“) е „“ГудМилс България“ ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4.

 

2. Официални правила

2.1. Официалните правила на „Вкусен свят“ са публикувани и достъпни за целия период на Играта на интернет адрес https://sofiamel.bg/bg/tos-vkusen-svyat.

2.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес https://sofiamel.bg/bg/tos-vkusen-svyat.

2.3. С участието във „Вкусен свят“ участниците потвърждават, че са запознати с настоящите официални правила и се съгласяват да спазват техните условия и срокове.

 

3. Период и територия на провеждане

3.1. Играта се провежда за срок от 20.03.2023 г. до 30.04.2023 г., включително.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

4. Условия за участие

4.1. Право на участие във „Вкусен свят“ има всяко физическо лице, навършило 18 години.

4.2. Участието във „Вкусен свят“ е обвързано с покупка на продукт/и в цялата магазинна мрежа на страната, които са обозначени със специален стикер.

4.3. Участващите продукти са брашно София Мел Класик 1 кг и 2 кг, брашно София Мел Екстра 1 кг и 2 кг, брашно София Мел Баница 1 кг и брашно София Мел Козунак 1 кг.

4.4. Задължителни условия за участие в Играта са:
- да е извършена покупка на продукти, участващи във „Вкусен свят“ и маркирани със специалния стикер за това;
- да е създаден профил за достъп с потребителско име и парола в сайта www.sofiamel.bg. На всеки закупен пакет има отпечатан уникален код, който следва да се въведе в уеб сайта www.sofiamel.bg.

4.5. Всяко едно физическо лице има право да регистрира и притежава само 1 /един/ профил в сайта www.sofiamel.bg

 

5. Механизъм на Играта

Стъпка 1: Закупувайки продукти, участващи във „Вкусен свят“ и описани в т.4.3 от настоящите правила, всеки един потребител ще може да използва стикера на пакета, за да се включи в промоцията.

Стъпка 2: Всеки един потребител влиза в сайта www.sofiamel.bg и следва да си направи регистрация със своя личен имейл адрес, посочвайки парола. Създаването на личен профил се осъществява чрез попълване на следните данни в електронна регистрационна форма:
- име и фамилия – необходими за идентификация на потребителя при последващи участия в промоции;
- e-mail адрес – използва се като потребителско име за осъществяване на вход в системата след създаване на личен профил;
- парола – използва се за вход към вече създадения потребителски профил.

При процеса на регистрация потребителят сам определя персонална парола за достъп до профила си. Задължително условие е да се съгласи с Общите условия на сайта.
След въвеждане на горните данни и натискане на бутона „Регистрирай се“ всеки клиент ще получи на посочения от него e-mail адрес линк за потвърждение на регистрацията си.

Стъпка 3: Влизайки в личния си профил, всеки един потребител има възможност да изпрати снимка за преглед и публикуване в уеб сайта www.sofiamel.bg. Изпратените снимки трябва да бъдат на момент с тема Великден и да съдържат промоционален стикер или пакет брашно София Мел с промоционален стикер от настоящата кампания. Към всяка една снимка, потребителят записва желано от него заглавие.
Всяка една снимка се преглежда и валидира от администратор на уеб сайт. Всяка една снимка може да бъде одобрена за публикуване в уеб сайта или да бъде отказана. При отказ за публикуване на снимка – потребителите ще получат известие по e-mail с причините за неодобрението ѝ.
Всяка една одобрена и публикувана снимка в уеб сайта www.sofiamel.bg е равна на едно участие в промоцията. За всяка публикувана снимка, ГудМилс България ще дари 2 лв. на Фондация „Конкордия България“ в подкрепа на семейства в нужда.

Стъпка 4: Влизайки в личния си профил, всеки един потребител има възможност да въведе своите данни. Данните, които са необходими са:
- име, презиме и фамилия - необходими за идентификация на потребителя при последващи участия в промоции, изпращане на спечелени награди;
- телефонен номер – необходим за последващи контакти с потребителя при участия в промоции, изпращане на спечелени награди;
- населено място, пощенски код и точен адрес - необходим за последващи контакти с потребителя и участия в промоции, изпращане на спечелени награди;
- снимка или аватар – прикачване на снимка или аватар, която се визуализира в страниците с изпратени и публикувани рецепти и снимки.

 

6. Личен профил

т.6.1. В личния си профил – раздел „Спечелени точки“, всеки един потребител може да разбере колко събрани точки има към момента на проверката.

т.6.2. В личния си профил – раздел „Въведи код“, всеки един потребител може да добавя нови кодове от закупени продукти, както и да намери история на въвежданите до момента кодове и колко точки са му донесли.

т.6.3. В личния си профил – раздел „Моите рецепти“, всеки един потребител може да намери всички изпратени до момента рецепти, както и техният статус – одобрени, неодобрени, очаква преглед.

т.6.4. В личния си профил – раздел „Моите снимки“, всеки един потребител може да намери всички изпратени до момента снимки, както и техния статус – одобрени, неодобрени, очаква преглед.

 

7. Отговорност

7.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет страницата www.sofiamel.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на тази страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с „Вкусен свят“. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

7.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват във „Вкусен свят“, когато тази невъзможност е извън контрола на организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на използвания функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на „Вкусен свят“. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, да са причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

7.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.

7.4. Не се разрешава изпращането на снимки, чийто авторски права не принадлежат на съответния потребител. Ако организаторът засече и потвърди опит за използване на снимки, изображения и текстова информация, обект на авторското и сродните му права - ще спре достъпа до съответния потребителски профил незабавно. Със спирането на достъпа, съответният потребител губи правото да участва в промоции.

7.5. С изпращането на снимки, потребителят декларира, че е носител на авторските права и ги преотстъпва за използване от ГудМилс България ЕООД неограничено във времето и територията.

7.6. Всеки един потребител се съгласява да изпраща снимки, на които има заснето приготвено ястие/печиво, като на самата снимка трябва да присъства опаковка на брашно София Мел с промоционален стикер, с което е приготвено ястието/печивото или само промоционален стикер. Допускат се снимки без продукти, ако на тях се вижда как потребител или заедно с членове на неговото семейство, приготвят рецептата с продукти на София Мел. Снимки, които не са заснети собственоръчно от потребителя и не отговарят на условията няма да бъдат одобрявани, следователно и няма да участват в промоцията.

7.7. ГудМилс България ЕООД си запазва правото да премахва вече одобрени снимки, които не отговарят на условията или се установи, че нарушават авторското и сродните му права. В този случай ще бъдат премахвани и участия от промоцията, без потребителят да бъде компенсиран по някакъв начин за това.

7.8. При спечелване на награда с пазарна стойност на и над 100 /сто/ лева, печелившият участник предоставя своите единен граждански номер /ЕГН/, трите пълни имена и адреса по документ за самоличност, които ще бъдат използвани от Организатора за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица към НАП. При поискване от печелившия участник Организаторът издава служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда, имената и ЕГН на получателя на наградата.

 

8. Защита на личните данни

8.1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът обработва личните данни на всички участници във „Вкусен свят“, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на лични данни.

8.2. С участието си във „Вкусен свят“ се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на Организатора свои лични данни за нуждите на „Вкусен свят“, съобразно ЗЗЛД.

8.3. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8.4. Участниците във „Вкусен свят“ се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените лични данни с цел обявяване на спечелилия участник във „Вкусен свят“, както и доставянето на наградата.

8.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника и ще доведе до изтриване на потребителският му профил в уеб сайта www.sofiamel.bg, както и изтриване на всички изпратени рецепти и снимки. Ще бъдат изтрити и всички участия в промоцията.

 

9. Предсрочно прекратяване на Играта. Продължаване на срока на „Вкусен свят“.

Организаторът има неотменимото право да прекрати „Вкусен свят“ по всяко време, като обяви това на www.sofiamel.bg, включително и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на обстоятелства, представляващи „непреодолима сила“ или по други причини.
Също така Организаторът има право по своя преценка да продължи срока на „Вкусен свят“, като това следва да бъде отразено в настоящите правила и същите да бъдат качени на сайта www.sofiamel.bg, както и да бъде оповестено по друг подходящ начин.

 

10. Дарение

10.1. За всяка публикувана снимка в София Мел Вкусен свят ГудМилс България ще дари по 2 лв. на Фондация „Конкордия България“ в помощ на семейства в нужда.

10.2. Максималното дарение е 10 000 лв.

 

11. Други

11.1. Участниците могат да се свържат с организатора на e-mail: info@goodmills.bg.

11.2. Настоящите правила и условия на „София Мел Вкусен свят“ са допълнение на Общите условия за използване на уеб сайта www.sofiamel.bg, както и политиката за поверителност. Ако някоя точка от настоящите правила е в противоречие с Общите условия за ползване на сайта, то с предимство се прилагат Общите условия за ползване на сайта.

Настоящите актуализирани официални правила са в сила от 20.03.2023 г.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.