Правила и условия

РАЗДЕЛ 1. Организатор

1.1 Организаторът на промоцията е ГудМилс България ЕООД, с адрес град София, ул. Павлина Унуфриева №4 и ЕИК номер: 203648723 (по надолу наречен „Организатор“).

РАЗДЕЛ 2. Период на промоцията

2.1 Периодът на провеждане на промоцията е 01.03.2017 (00:00 часа) до 16.04.2017 (23:59:59 часа).

РАЗДЕЛ 3. Участващи продукти в промоцията:

3.1 Участието в промоцията е обвързано с покупка на пшенични брашна София Мел от разфасовки 1, 2 и 5кг, които имат залепен промоционален стикер.

РАЗДЕЛ 4. Възможност за участие в промоцията

4.1 Всеки един потребител, който е посетил уеб сайта www.promo.sofiamel.bg или официалната страница на София Мел в социалната мрежа Facebook и е регистрирал код, или е изпратил sms (текстово съобщение) през мобилният си телефон до номер 1675, като е регистрирал код от участващите продукти в промоцията (описани в Раздел 3), има шанс да спечели награда.

- цена на кратко текстово съобщение – 0,30 лв. с ДДС, за абонатите на Теленор – 0,29 лв. с ДДС.

- официален уеб сайт на промоцията – https://promo.sofiamel.bg

- официална страница на София Мел във Facebook - https://www.facebook.com/sofiamel.bg

РАЗДЕЛ 5. Награди

5.1 Наградите са:
- 200 броя хлебопекарна TEFAL – модел SET0106 BDM PAIN PLAISIR 1KG+OPTISSDELIC
- 200 броя миксер TEFAL – модел HT412138 HMX PREPLINE 450 BOWL WHT/DWG E
- 200 броя форма за печене с вместимост 1.5 л.
- 1400 броя готварски ръкавици с лого на София Мел.
5.2 Всеки печеливш код осигурява само един брой награда.

РАЗДЕЛ 6. Участници в промоцията

6.1. Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България.
6.2 С участието си в Промоцията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
6.3. С участието си в Промоцията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията (виж част 8). Организаторът е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в КЗЛД.

РАЗДЕЛ 7. Механизъм за участие в промоцията

7.1 Участието е обвързано с покупка на описаните в Раздел 3 опаковки на брашно София Мел, на които има промоционен стикер с код.
7.2 Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи поне една опаковка с промоционален стикер, да изтрие скреч покритието, след което да регистрира кода под него по един от следните начини:
- посещайваки уеб сайта www.sofiamel.bg;
- изпращайки кода като съобщение до кратък номер 1765
- посещайваки уеб сайта www.promo.sofiamel.bg;
- посещавайки официалната Facebook страница на “София Мел” - https://www.facebook.com/sofiamel.bg
7.3 За регистрация на код през уеб сайта или Facebook страницата:
- След въвеждане на телефонен номер и код, потребителят веднага разбира дали печели и каква награда, или не печели.
7.4 За регистрация на код чрез изпращане на sms:
- след изпращане на съобщението, потребителят ще бъде уведомен дали печели или не печели награда с обратно съобщение, както и вида на наградата, ако е спечелил.
7.5 Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като изпълни всички условия – въведе телефонен номер и код от промоционалната опаковка.
7.6 Ако един потребител се опитва да налучква кодове или въведе повече от 3 пъти невалиден номер, може да бъде изключен от томболата за раздаване на награди.
7.7 Един код от промоционална опаковка може да бъде регистриран само веднъж в системата, независимо дали е през уеб сайта, Facebook страницата или чрез кратко текстово съобщение (SMS).

РАЗДЕЛ 8. Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

8.1. Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на награди, независимо от техният вид, трябва да е регистрирал поне едно редовно участие в промоцията. Под редовно участие се има предвид да бъдат изпълнени всички условия – въвеждане на телефонен номер и код през уеб сайта или Facebook страницата, или изпращане на кратко текстово съобщение.
8.2 Тегленето на наградите ще се осъществи по следния начин – след успешна регистрация на код, потребителите на момента ще разбират дали печелят или не печелят награда.
8.3 Ако даден потребител спечели награда и е регистрирал код през уеб сайта или Facebook страницата, ще му се покаже прозорец с информация за спечелената награда и форма с данни, която трябва да попълни – име и фамилия, адрес за доставка на наградата.
8.4 Ако даден потребител спечели награда и е регистрирал код чрез кратко текстово съобщение(SMS) ще получи съобщение на номера, от който е изпратил съобщението, с информация за спечелената награда. Представител на София Мел ще се свърже с потребителя чрез телефонния номер, от който е изпратен печелившият код в рамките на 10 работни дни.
8.5. Наградите се получават чрез куриерските услуги на фирма „Рапидо Експрес и Логистика“ в срок до 30 /тридесет / дни след края на промоцията.
8.6. При получаване на наградата участникът следва да предаде на куриера промоционалния стикер с кода, който е регистрирал в сайта и с който е спечелил награда.
8.7. Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок от 30 (тридесет) дни след края на промоцията или не е предоставил етикета с кода, чрез който е спечелил наградата.

РАЗДЕЛ 9. Лични данни

9.1. „ОРМ.БГ” ООД, като компания, разработваща уеб сайта и Facebook приложението, е регистрирана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
9.2. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят на „Гудмилс България” ЕООД и нейните подизпълнители – „ОРМ.БГ” ООД, и „Рапидо Експрес и Логистика“ доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, точен адрес или други), за цели свързани с участието в тази промоция и/или доставка на наградите. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и във връзка с Промоцията.
9.3. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Промоция.
9.4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес info@goodmills.bg или в писмен вид на адрес: ГудМилс България ЕООД, град София 1510, ул. Павлина Унуфриева №4, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.
9.5. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на промоцията, Организаторът автоматично приема, че участието му в Промоцията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Промоцията и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде доставена.

РАЗДЕЛ 10. Други условия

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.
10.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
10.3. Организаторът не поема отговорност за загуба или корупция на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.
10.4. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
a. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
b. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с тази промоция.
10.5. Организаторът може да прекрати промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес URL
10.6. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.
10.7. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепяна или организирана от Facebook. Facebook ще бъде обезщетен и освободен от отговорност от всички щети, загуби и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), които са резултат от твърденията във връзка с тази кампания (включително нейната публикация и организация).
Организаторът получава информацията, предоставена от участника. Всички въпроси, коментари или оплаквания трябва да се отправят към Организатора, а не към Facebook.
10.8. Служители на Организатора и ОРМ.БГ , както и членове на техните семейства, нямат право на участие в промоцията.
10.9 При нарушения на Условията за участие, Организаторът запазва правото си да изключи участници от играта. Организаторът има право да изключи и всеки участник, за когото подозира, че получава предимство чрез манипулация и опити за регистрация на фалшиви кодове за участващите в Промоцията. В такива случаи, наградата може да бъде отменена и изискана обратно на по-късен етап.
10.10 На основание чл.12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл.13, ал.1, т.21 ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 30лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок. Към годишната данъчна декларация се прилага служебната бележка по чл.45, ал.7 ЗДДФЛ, издадена от „ГудМилс България“ ЕООД. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „ГудМилс България“ ЕООД ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица.
10.11 Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили хлебопекарна TEFAL или миксер TEFAL.