Правила и условия на играта

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

т.1.1. Настоящите Общи условия ("Условията") уреждат реда и начина за провеждане и участие в Промоцията.

т.1.2. Организатор на Промоцията е ГудМилс България ЕООД, с адрес град София, ул. Павлина Унуфриева №4 и ЕИК номер: 203648723 (по-надолу наречен „Организатор“).

т.1.3. Периодът на провеждане на Промоцията е от 01.12.2018г. (12:00 часа) до 31.12.2018г. (23:59:59 часа).

т.1.4. Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

т.1.5. Условията са достъпни през целия период на провеждане на Промоцията на интернет адрес https://promo.sofiamel.bg и на facebook страница: XXXXXXX

Т.1.6. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на брашна София Мел с минимално количество 2кг брашно. В промоцията участват всички продукти София Мел.


РАЗДЕЛ 2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

т.2.1. Всеки един потребител, който е посетил уеб сайта https://promo.sofiamel.bg или официалната страница на София Мел в социалната мрежа Facebook, регистрирал е свой потребителски профил и е изпълнил всички изисквания за редовно участие в Промоцията (виж раздел 3 “Механизъм за участие в Промоцията”).

т.2.2. Промоцията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години с местоживеене в Република България.

т.2.3. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с описаните тук официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете.

т.2.4. В Промоцията не могат да участват служителите на Организатора и подизпълнителите, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Промоцията. Юридически лица също нямат право да участват в Промоцията.

т.2.5. Участие в Промоцията е възможно само при спазване на настоящите Условия. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Промоцията, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Условия, разбира ги и се съгласява с тях.

т.2.6. С участието си в Промоцията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията (виж част 8). Организаторът е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в КЗЛД и има приети вътрешни политики за съхранение и обработка на личните данни, според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. (За повече информация виж Политика за защита на личните данни - XXXXXXX ).

Т.2.7. С регистрацията на своя профил участникът се съгласява с условията за ползване на уеб сайта и официалните правила на промоцията, като за целта трябва да отметне поле, че е прочел и е съгласен с общите условията и правилата за провеждане на промоцията „Подари любов“.


РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

т.3.1 Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да си регистрира профил в изграденият уеб сайт https://promo.sofiamel.bg или посещавайки официалната Facebook страница на “София Мел” - https://www.facebook.com/sofiamel.bg.

т.3.2. За регистрацията желаещият да участва предоставя две имена (първо име и фалимия), e-mail адрес, телефонен номер и въвежда избрана от него парола.

т.3.3. Желаещите да участват, декларират, че имат навършени 18 години, и приемат официалните правила на Промоцията. Също така декларират, че имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Промоцията.

т.3.4. След регистрация, всеки един потребител има възможност да добави снимка на касовата бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел и да напише послание към специален за него човек. След което избира каква награда иска да му подари (за повече информация виж раздел 4 “Награди”).

т.3.5. Всеки един потребител при въвеждане на данните от т.3.4, може да избере и да изпрати пожеланието на човека, за който е написал пожеланието, под формата на електронна картичка. За целта трябва да въведе имейл адрес, на който да бъде изпратена електронната картичка със специално написано от него пожелание.

т.3.6. Всички написани пожелания от потребители ще бъдат преглеждани и одобрявани, преди да бъдат публикувани в сайта или изпратени под формата на електронна картичка. Не се допуска текст, който съдържа нецензурни, обидни, дискриминационни или послания с негативен характер. Посланията ще се преглеждат и одобряват до 24 ч. след въвеждането им от потребителя.

т.3.7. Всяко едно послание, което не отговаря на условията на т.3.6 няма да бъде одобрявано, като потребителят ще получи известие по имейл за това.

т.3.8. Всеки един потребител може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като изпълни всички условия, с които се е съгласил.

т.3.9. Всяка една касова бележка за закупени продукти с количество минимум 2кг брашно София Мел се брои като едно участие в томболата за разпределяне на наградите (за повече информация виж раздел 5. “Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите”).

т.3.10. Редовно участие в томболата за разпределяне на наградите от раздел 4 “Награди” означава, че всеки един регистриран потребител е изпълнил стъпките, описани в т. 3.1, т.3.2, т.3.3, т.3.4, т.3.5, т.3.6, т.е. регистрирал е своя профил в сайта https://promo.sofiamel.bg, добавил е снимка на касова бележка от закупени поне 2кг брашно София Мел, написал е послание за специален човек, избрал е подарък и неговото участие е одобрено от модератор на системата.

т.3.11. Всеки един потребител може да участва с няколко касови бележки, ако закупените количества по всяка от тях е под 2к брашно, като прикачи всички касови бележки към едно участие. В промоцията може да участват касови бележки с дата между 01.11 и 31.12.2018 г.

т.3.12. В случай, че потребител използва една и съща касова бележка два пъти, то тя ще бъде премахната от модератор и няма да участва в тегленето за награди.

т.3.13. Участвайки в Промоцията, всеки един потребител декларира, че притежава авторските права над текста и прикачените изображения. Ако даден потребител изпрати изображения, текстове и друга информация, които са обект на авторското право и не може да докаже, че той е носител на същото, Организаторът има право да изтрие веднага всички изпратени касови бележки и съответния профил на участника. Под никаква форма даден участник не може да предявява претенции или да бъде компенсиран за изтрити изпратени касови бележки или профил, при нарушение на нормите за закрила на обектите на авторски права.

т.3.14. Един участник може да изпрати неограничен брой касови бележки.

т.3.15. Всеки един участник има право да споделя в личния си профил в социалната мрежа Facebook и харесва добавените послания в уеб сайта.


РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

т.4.1. Наградите, които се раздават за целия срок на промоцията са:
- 50 бр. кухненски роботи - марка Тефал

- 50 бр. домакински уреди ActiFry - марка Тефал,

- 50 бр. хлебопекарни - марка Тефал,

- 150 бр. луксозни книги с рецепти от София Мел.

Т.4.2. Наградите се изпращат с куриер Лео Експрес до 6 седмици (15.02.2019 г.) след края на промоцията и за сметка на ГудМилс България ЕООД.


РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

т.5.1. Всеки един потребител, за да участва в томболата за разпределяне на наградите в Промоцията, описани в раздел 4 “Награди”, трябва да е осъществил поне едно редовно участие в Промоцията (виж раздел 3 “Механизъм за участие в Промоцията “, т.3.10).

т.5.2. Организаторът няма да допуска за участие касови бележки, на които:

  • Не се вижда ясно количеството на закупените продукти брашно София Мел;

  • Не се вижда ясно и коректно датата на закупуване на участващите в Промоцията продукти;

  • Не се вижда ясно и коректно номера на касовата бележка.

т.5.3. Организаторът няма да допуска за участие послания, които:

  • не са авторски;

  • са с порнографско или нецензурно съдържание;

  • не отговарят на изискванията на настоящите официални правила;

  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

  • рекламират политически идеи или съобщения;

  • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника и избраният от него човек, което може да бъде разпознато;

  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, , обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на организатора „ГудМилс България“ ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на организатора „ГудМилс България“ ЕООД

  • омаловажават организатора „ГудМилс България“ ЕООД или лице, или група, участващи в Промоцията, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността и корпоративните ценности на организатора „ГудМилс България“ ЕООД.

т.5.4. „ГудМилс България“ ЕООД, негови представители и подизпълнителят си запазват право да не вземат предвид и да изтрият участия на потребители, които считат за неподходящи и/или несъвместими с официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос. За всяко едно такова предприето действие, участникът ще бъде уведомен по предварително предоставения имейл адрес при процеса на регистрация на неговия профил.

т.5.5. "ГудМилс България" ЕООД, негови представители и подизпълнителят имат право да не вземат предвид и да изтрият потребителски профили, за които ясно и недвусмилено са създадени от лица под 18 години или системно нарушават текущите Общи условия на Промоцията.

т.5.6. Всички решения на Организатора по т.5.2, т.5.3, т.5.4 и т.5.5 са окончателни и не подлежат на обжалване.

т.5.7. Организаторът не носи отговорност пред трети лица и институции, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват права и/или законни интереси на трети лица или българското и/или европейското законодателство.

т.5.8. Изборът на печелившите от томболата за наградите ще се осъществи по следния начин:

- на лотариен принцип, осигуряващ равнопоставени условия за всеки един потребител с редовно участие за спечелване на награда, всеки ден ще бъдат изтегляни определен брой печеливши.

- печелившите, избрани през дадения ден ще бъдат обявени на уеб сайта https://promo.sofiamel.bg до 14:00 часа на следващия ден.

т. 5.9. Наградите се теглят спрямо схемата по-долу:


ActiFry Тефал

Кухненски робот Тефал

Хлебопекарна Тефал

Книга с рецепти София Мел

3.12

2

2

2

6

4.12

1

1

1

3

5.12

1

1

1

3

6.12

1

1

1

3

7.12

1

1

1

3

10.12

2

2

2

6

11.12

2

2

2

6

12.12

2

2

2

6

13.12

2

2

2

6

14.12

2

2

2

6

17.12

4

4

4

12

18.12

2

2

2

6

19.12

2

2

2

6

20.12

2

2

2

6

21.12

2

2

2

6

27.12

10

10

10

30

28.12

2

2

2

6

2.01

10

10

10

30

 Общо

50

50

50

150


т.5.10. След като даден потребител бъде изтеглен за печеливш, той трябва да въведе своите данни /три имена, ЕГН, адрес и телефон/, както и данните на специалния човек, който е избрал да получи съответната награда. На избрания от потребителя човек ще бъде изпратена избраната награда, като на самия потребител, автор на пожеланието и печеливш, ще бъде изпратена една луксозна книга с рецепти на София Мел.

т.5.11. В срок не по-късно от 4 календарни седмици след приключване на промоцията, всеки потребител, който не е въвел своите данни за контакти и доставка, трябва да потърси наградата си. Непотърсените награди след този период няма да бъдат изпращани на печелившите.


РАЗДЕЛ 6. ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА

т.6.1. С приемането на тези Условия при регистрацията всеки Участник се съгласява да предоставя доброволно своите лични данни (три имена, ЕГН, адрес и телефон), които ще се използват за идентифицирането му и доставка на награди, ако спечели такива (за повече информация виж Политика за защита на личните данни).

т.6.2. С приемане на настоящите Условия всеки Участник декларира и гарантира, че:

6.2.1. aвторското право и сродните права, както и всякакви евентуални други права на интелектуална и индустриална собственост върху текстовете в послания, които качва на facebook страницата или предоставя по друг начин на Организатора, му принадлежи изцяло и никое заинтересовано трето лице няма права върху същите и не се противопоставя и няма право да се противопоставя на изпращането им до Организатора;

6.2.2. е получил съгласието да въведе имена, адрес и телефон на човека, чийто данни е въвел за получаване на награда, която може да спечели в Промоцията;

6.2.3. ще оказва необходимото съдействие на Организатора по всички възможни начини в случай на спорове във връзка с правата върху текстовете и предоставените от него доброволно лични данни, предоставени в сайта или по друг начин на Организатора, включително, но не само като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организатора по отношение на правата върху текстовете и предоставените лични данни на Организатора, респективно ще освобождава Организатора от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка с тези данни.

т.6.2.4. се задължава да обезщети Организатора за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост, лични данни и свързана информация по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, включително и за тези вреди, които Организаторът е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Организатора, във връзка с това неправомерно използване;


РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

т.7.1. „ОРМ.БГ” ЕООД, като компания, разработваща уеб сайта и Facebook приложението, е регистрирана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Данните се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни ("ЗЗЛД") (обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.). ОРМ.БГ ЕООД и ГудМилс България ЕООД ще оперират като съвместни администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, при провеждането на настоящата Промоция.

т.7.2. Включвайки се в настоящата Промоция, участниците дават съгласието си и предоставят на съвместните Администратори доброволно личните си данни (име, e-mail, ЕГН, адрес, постоянен адрес, телефон за връзка) за цели, свързани с участието в тази Промоция. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и във връзка с Промоцията. За повече информация виж “Политика за защита на личните данни”.

т.7.3. Личните данни, предоставени на и обработвани от съвместните Администратори не могат да бъдат разкривани на трета страна, ако не е налице законово разподеждане за това от компетентен орган.

т.7.4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Промоция, в криптиран вид.

т.7.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на Участниците в Промоцията се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Промоцията. За повече информация виж “Политика за защита на личните данни”.

т.7.6. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора:

(а) да получи достъп до отнасящите се до него/нея лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (а) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Правото по настоящата точка (а) се упражнява безплатно;

(б) да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на имейл адрес info@goodmills.bg или в писмен вид на адрес: ГудМилс България ЕООД, град София 1510, ул. Павлина Унуфриева №4, в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно;

(в) да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му/ѝ данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани.

т.7.7. За участник, който иска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Промоцията, Организаторът автоматично приема, че участието му в Промоцията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Промоцията и ако е спечелил награда, същата няма да му бъде доставена.

т.7.8. С участието си в Промоцията Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

т.7.9. Предвид изложеното в т. 7.1. до т. 7.8 и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Промоцията (приемане на тези Условия при регистрация) всеки Участник:

(а) декларира, че е прочел/а и е запознат/а с и се съгласява с настоящите Условия;

(б) декларира, че е запознат/а с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (три имена, ЕГН, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес) и се съгласява с тях; предоставя доброволно личните си данни (три имена,EГН, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес).

(в) декларира, че е запознат/а с категорията получатели на личните му/ѝ данни;

(г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/ѝ данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес да бъдат обработвани за целите на Промоцията от Съвместните администратори;

(д) изразява изричното си и доброволно съгласие неговите/нейните две имена да бъдат публикувани на интернет страницата на ГудМилс България на адрес: https://promo.sofiamel.bg, както и на https://www.facebook.com/sofiamel.bg


т.7.10. Всеки един потребител, участващ в Промоцията декларира, че предоставените изображения и текст, под формата на снимка на касова бележка и послание, са авторски и не нарушават законовите норми за закрила на авторските и сродните им права. При нарушение на приложимите законови разпоредби, всеки потребител носи отговорност за действията си, като Организаторът ще предостави цялата необходима и искана информация от компетентните органи, в случай на предявено нарушение на същите.

т.7.11. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите участници се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Задълженото лице по ЗЗДФЛ е потребителят, който е регистрирал профил и касови бележки, за участие в промоцията и е спечелил съответната награда.

т. 7.12. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.


РАЗДЕЛ 8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

т.8.1. Организаторът не носи отговорност за загуба или корупция на данни, което може да доведе до загуба на записвания, закъснения или непълнота.

т.8.2. Организаторът не носи отговорност или задължения за:

a. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с тази Промоция.

т.8.3. Организаторът може да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес URL.

т.8.4. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

т.8.5.Тази Промоция по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепяна или организирана от Facebook. Facebook ще бъде обезщетен и освободен от отговорност от всички щети, загуби и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), които са резултат от твърденията във връзка с тази кампания (включително нейната публикация и организация).

Организаторът получава информацията, предоставена от участника. Всички въпроси, коментари или оплаквания трябва да се отправят към Организатора, а не към Facebook.

т.9.7. При нарушения на Условията за участие, Организаторът запазва правото си да изключи (дисквалифицира) тези участници от Промоцията. Организаторът има право да изключи и всеки участник, за когото подозира, че получава предимство чрез манипулация и опити за регистрация на фалшиви касови бележки за участващите в Промоцията. В такива случаи, наградата може да бъде отменена и изискана обратно на по-късен етап. Решенията на Организатора по тази точка ще бъдат окончателни и не подлежат на допълнително обсъждане. Всеки един потребител, който бива отстранен от участие в Промоцията или профила му бива изтрит, то изтриването е безвъзвратно и не подлежи на възстановяване. Организаторът не пази архив на изтритите профили, след тяхното физическо изтриване на сървъра, където се провежда Промоцията.

т.9.8. Организаторът си запазва правото да изменя Условията през Периода на провеждане Промоцията при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Условия и ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора – https://promo.sofiamel.bg. В случай, че Участник не е съгласен с промените в Условията, той може да преустанови своето участие в Промоцията, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: info@goodmills.bg. След обработка на неговото искане, профилът му ще бъде изтрит от Сайта.